Slotservice Jos Fuchs sloten

Home Gamma Geschiedenis Fotografie
Offerteaanvraag Bestelling Gastenboek Privacy

 

 

 

 

 

 

Last update
26-Sep-2010

 

 

Vlaamse Slotenmakers Unie vzw

Begin 1998 werd er op het Vast Secretariaat voor Preventie Beleid (VSPP), dat resorteert onder het Ministerie van Binnelandse Zaken, een vergadering belegd op initiatief van techno-preventieadviseurs. Deze adviseurs hadden nood aan lijsten met producten, die beantwoorden aan een aantal veiligheidsnormen en "erkende" slotenmakers die vertrouwd zijn met het veiligheidsaspect van de producten voor het plaatsen.

Vermits er nog geen Belgische of Europese normen beschikbaar zijn en ook geen erkende plaatsers voor dergelijke artikelen, richte het VSPP twee werkgroepen op, één voor de normalisering en certifiëring van de producten en één voor de erkenning van het beroep.
Beide groepen vergaderden een eerste maal in april 1998.

Vlaamse Slotenmakers Unie vzw (VSU)

Op vraag van het VSPP bleek dan ook de dringende noodzaak om als gesprekspartner een nieuwe vereniging op te richten in vervanging van een vroegere federatie, die echter sedert jaren niet meer operationeel is.
Zo kwam de Vlaamse Slotenmakers Unie of kort VSU, als onafhankelijke vzw tot stand, naast het bestaande FNS of Franstalige Slotenmakers Federatie.

Binnen onze beroepsvereniging willen wij onze leden professionele contactmogelijkheden bieden en tevens informeren omtrent de evolutie van het beroep en de certificatie van de veiligheidsproducten.

Om tot onze vestigingswet te komen dient een verzoekschrift tot reglementering van de voorwaarden tot uitoefening van het beroep ingediend te worden bij de Hoge Raad van de Middenstand. In de reglementering definieert men dan de beroepsactiviteiten en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals theoretische en praktische kennis, eventueel aangevuld met eisen met betrekking tot het niet hebben van een strafregister enz... Dus een lange weg om te bewandelen.

Vlaamse Slotenmakers Unie vzw (VSU)


Op kortere termijn kan men naast het aspect vestigingswet ook overwegen om over te gaan tot het erkennen van "plaatser" van "genormeerde producten", zoals dit het geval is voor bv. brandwerende deuren.
Gezien hier de producten van veiligheidsartikelen en de plaatsers van hun producten beiden vragende partij zijn, maakt dit de kans op slagen groot binnen een realistiche termijn.

In die zin worden in de schoot van BOSEC onderhandelingen gevoerd tussen betrokken partijen die begaan zijn met de nieuwe certificatieregels inzake bescherming tegen binnendringers.
BOSEC staat hier voor Belgian Organisation for Security Certification. Ze heeft als doel de certificatie en de daaruitvolgende opvolging van alle methodes, systemen, producten en personen die betrekking hebben op de bescherming tegen brand en binnendringen. (We melden u dat het VSU lid is van BOSEC en Unizo)

Leden van het VSU (zie ledenlijst)

 

Terug Top

 


© Created & powered by Chinju Webdesign